Privacyverklaring

Privacyverklaring

Huisartsenpraktijk Prelude is een grote huisartsenpraktijk waar tien huisartsen werkzaam zijn, gevestigd in een modern en goed geoutilleerd pand aan de Preludeweg te Alphen aan den Rijn. Wij willen optimaal georganiseerde huisartsgeneeskundige zorg van hoge kwaliteit verlenen aan de bij onze praktijk ingeschreven patiënten en eventuele passanten. Wij doen zo veel mogelijk onderzoek en behandeling in onze praktijk, zoals gehoortesten, 24 uurs bloeddrukmetingen, oogonderzoek, onderzoek van moedervlekken, sterilisatie van de man en reizigersvaccinaties. In ons pand zijn onder andere een psycholoog, apotheker en een diëtiste werkzaam.

Prelude is nauw verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Leiden. Dit betekent dat wij regelmatig deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Omdat wij het belangrijk vinden dat er voldoende huisartsen en andere medewerkers worden opgeleid, werken ook artsen- en huisartsen-in-opleiding en stagiaires van de opleidingen tot doktersassistente, praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige in onze praktijk.

De praktijk is in de zin van de AVG Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.

Het wettelijk kader voor de gegevensverwerking is met name de WGBO en de privacywetgeving (AVG).

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

-         voor hulpverlening;

-         voor doelmatig beheer en beleid (geanonimiseerde gegevens);

-         voor het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek (als u daar geen bezwaar tegen heeft, gepseudonimiseerde gegevens);

-         voor voorlichting aan u zoals voor toezending per mail van het blad Beter;

-         voor uitnodigingen voor activiteiten of bijeenkomsten die bijdragen aan het bevorderen van uw gezondheid

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Uw toestemming

-         Door u in te schrijven bij de praktijk geeft u aan dat u kennis hebt genomen van de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.

-         Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. De zorgverlener kan de zwijgplicht doorbreken wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners die bij uw zorgverlening zijn betrokken zoals de apotheker, een waarnemer op de huisartsenpost of een specialist in het ziekenhuis.

-         Wij willen u graag zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is soms wenselijk om uw gegevens te delen met iemand van een andere organisatie. Alleen met uw specifieke toestemming worden in dat geval uw gegevens gedeeld. Deze toestemming is beperkt tot het doel waarvoor uw gegevens worden gedeeld.

-         Volgens de privacywetgeving (AVG) moet uw toestemming worden vastgelegd als u die geeft. Het duidelijkst doet u dat in het patiëntportaal waarmee u communiceert met uw hulpverlener <indien van toepassing> door een bericht te sturen aan uw hulpverlener met de tekst 'Ik geef toestemming voor ...'. Ook kan uw toestemming worden vastgelegd als aantekening in het medisch dossier of, als het een gewichtige zaak betreft, met uw handtekening op een toestemmingsformulier.

-         Wetenschappelijk onderzoek aan uw medische gegevens gebeurt altijd gepseudonimiseerd. Hierdoor zijn uw medische gegevens door bijvoorbeeld de onderzoeker niet te herleiden naar u als persoon. Tevoren is niet te zeggen voor welke onderzoeken uw gegevens zullen worden gebruikt.
Voor wetenschappelijk onderzoek geldt, conform de WGBO en de AVG, de zg. ‘informed opt-out’. Dit betekent dat u over het wetenschappelijk onderzoek wordt geïnformeerd o.a. via deze privacyverklaring en zich bij de praktijk kunt opgeven om niet aan wetenschappelijk onderzoek deel te nemen. In dit geval zullen uw gegevens niet gedeeld worden ten behoeve van onderzoek.

-         U kunt een gegeven toestemming altijd intrekken.

Welke gegevens leggen wij van uw vast?

-         Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, uw apotheek en verzekeringsgegevens;

-         Van de contacten die u hebt met de praktijk - denk aan uw huisartsbezoeken, visites, telefonische gesprekken - leggen wij vast wat uw klachten zijn, de resultaten van lichamelijk en aanvullend onderzoek, de diagnose en welke afspraken we hierover met u hebben gemaakt;

-         Voorgeschreven medicijnen;

-         Laboratoriumuitslagen;

-         Brieven, verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent;

-         Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden;

-         Toestemmingen en andere informatie die u ons gegeven hebt;

-         Correspondentie met u in het patiëntportaal mijngezondheid.net;

-         Correspondentie.


Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen, maar in ieder geval zolang u in onze praktijk staat ingeschreven. Wanneer u onze praktijk verlaat, dan sturen wij na akkoord van uw nieuwe huisarts uw medische dossier naar hem/haar door via een beveiligde verbinding. Vervolgens wordt uw dossier uit ons systeem verwijderd tenzij er redenen zijn dat wij uw dossier bewaren.

Na overlijden van een van onze patiënten wordt het medisch dossier gearchiveerd en ten minste vijftien jaar bewaard.

Omgang met uw persoonsgegevens

Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

-         U heeft zelf inzage in ons digitale dossier via het patiëntportaal mijngezondheid.net

-         Voor jeugdigen geldt:

o    Jeugdigen vanaf 16 jaar hebben toegang op hun dossier via mijngezondheid.net, en met toestemming van deze jeugdige ook zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s);

o    De wettelijk vertegenwoordiger(s) van kinderen onder de 16 jaar hebben toegang op het portaal mijngezondheid.net;

-         De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemende huisartsen van de praktijk tijdens afwezigheid van uw huisarts;

-         Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk;

-         Huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners in opleiding;

-         Huisartsen van de huisartsenpost hebben inzage in een samenvatting van uw dossier wanneer u contact heeft met een van deze huisartsenposten, maar alleen als u specifiek toestemming hebt gegeven voor het delen van uw gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP);

-         De apotheker in de huisartsenpraktijk Prelude heeft de beschikking over het complete dossier van de huisarts omdat de apotheker bij ons nauwer betrokken is bij de behandeling dan normaal het geval is bij andere praktijken;

-         De overige huisartsenpraktijken en apotheken in Alphen kunnen aan de hand van uw naam, adres en woonplaats zien bij welke praktijk u bent ingeschreven;

-         De apotheken in Alphen hebben zicht op uw nierfunctie als daarover iets in uw dossier staat;

-         Alle huisartsen in Alphen kunnen uw complete medisch dossier raadplegen na een zogenaamde ‘breaking the glass procedure’ waarbij de huisarts op ‘de groene knop’ in het dossier drukt. De betreffende huisarts moet daarbij de reden aan het systeem opgeven waarom hij/zij uw dossier raadpleegt;

-         Als u een chronische aandoening heeft waarvoor een zorgprogramma is gedefinieerd zoals voor Diabetes type 2, COPD, CVRM, astma of angst en stemmingsstoornissen dan worden, als u hiervoor toestemming heeft gegeven, gegevens van u met uw andere zorgverleners (ketenpartners) gedeeld via het keten informatie systeem (KIS) van Vital Health. Zo hebben de diverse aangesloten zorgverleners die u behandelen inzage in die gegevens van elkaar die voor uw ketenzorgprogramma van belang zijn.

-         Huisartsen en apotheken hebben toegang tot uw gegevens in het Landelijk Schakelpunt (LSP) mits u daarvoor toestemming heeft gegeven;

-         De specialist ziet bij verwijzing door de huisarts de reden van verwijzen en evt. onderzoeksresultaten;

-         Enkele ICT beheerders die in opdracht van de praktijk werkzaamheden uitvoeren kunnen incidenteel in aanraking komen met uw gegevens;

-         Uw zorgverzekeraar heeft inzage in uw gegevens waar het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven. De praktijk declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of via de zorggroep als het gaat om programmatische zorg: u kunt dan denken aan  patiënten met chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus type 2, COPD, astma, hart- en vaatziekten, angst- en stemmingsstoornissen en/of ouderdomsziekten.

-         Zorggroep Alphen op Eén Lijn heeft inzage voor wat betreft de financiële afhandeling van ketenzorgprogramma’s.


Zorgverleners raadplegen uw gegevens alleen als daartoe een medische noodzaak is. Elke raadpleging en wijziging aan uw gegevens wordt door het systeem geregistreerd (logging). U heeft recht op inzage in het logbestand.

Alle hulpverleners en beheerders hebben getekend voor geheimhouding.

Andere dan de genoemde partijen zullen zonder uw toestemming geen inzage krijgen in uw individuele gegevens.

 Uitwisseling van grotere hoeveelheden persoonsgegevens tegelijk

  Ten behoeve van onder andere het oproepen van groepen patiënten en onderzoek kunnen uw gegevens ook met andere instanties worden uitgewisseld. Voor bijvoorbeeld de uitnodigig voor de griepvaccinaties betreft het uw adresgegevens, voor ondezoek worden gegevens geanonimiseerd uitgeleverd, deze zijn door de betreffend esnstanties niet op uw persoon te herleiden. Zie verder het document Aanvulling privacyverklaring

Recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit

U heeft recht op inzage in uw dossier. Als uw hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven aan uw arts of de assistente. Als u vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en deze wilt laten wijzigen, of u wilt uw gegevens laten verwijderen, overlegt u dit met uw arts. Gegevens die u zelf hebt ingevoerd in het systeem kunt u desgewenst in elektronische vorm meenemen naar bijvoorbeeld een andere huisarts. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Organisatie

Als uw hulpverlener moet worden vervangen, bijvoorbeeld voor vakantie, gebeurt dat in overleg met u behalve als er door een noodsituatie geen gelegenheid is tot overleg.

Binnen kantooruren wordt uw huisarts bij afwezigheid vervangen door een collega van huisartsenpraktijk Prelude, buiten kantooruren door een collega die verbonden is aan de Huisartsenpost SHR.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Via de zorggroep Alphen op Eén Lijn heeft de praktijk een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld in de persoon van de heer J. van der Kamp, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor het geval u er met uw zorgverlener niet uitkomt met vragen en klachten over privacy kunt u contact opnemen met de FG. Ook kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

-         Uw medisch dossier is opgeslagen in een geautomatiseerd systeem, genaamd Medicom, van leverancier Pharmapartners;

-         Het patiëntportaal mijngezondheid.net wordt ook geleverd door Pharmapartners;

-         Indien u een chronische aandoening als Diabetes, COPD, CVRM, astma of  angst en stemmingsstoornissen heeft dan worden uw gegevens, als u daar toestemming voor geeft, opgeslagen in een keteninformatiesysteem van leverancier Vital Health;

-         Uw gegevens worden opgeslagen in Nederland in een beveiligd rekencentrum;

-         Onze ICT leveranciers voldoen aan de norm NEN7510 (informatiebeveiliging in de zorg);

-         Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens ‘the state of the art’;

-         Uw medisch dossier is beveiligd met een z.g. 2-factor authenticatie. Dit is niet alleen een inlogcode/wachtwoord combinatie maar ook een tweede factor zoals een UZI pas;

-         Uw gegevens in mijngezondheid.net zijn beveiligd met een wachtwoord dat alleen aan u verstrekt wordt.

-         Alleen met dit wachtwoord in combinatie met uw e-mailadres kunt u inloggen

Uw toegang tot het systeem

In het patiëntportaal mijngezondheid.net kunnen u en uw eventuele partner en kinderen vanaf 16 jaar elk met een eigen mailadres toegang krijgen tot het patiëntportaal. In het systeem kunt u: 

-         berichten uitwisselen met uw hulpverlener;

-         dossieronderdelen importeren en inzien;

-         dossieronderdelen exporteren naar uw eigen computer.

Wat u zelf kunt doen

Als u elektronisch berichten wilt uitwisselen met uw zorgverlener, gebruik dan bij voorkeur het patiëntportaal mijngezondheid.net.

Wilt u het patiëntportaal niet gebruiken maar wilt u mailen, dan kan dat. Voor het mailen van medische gegevens beschikt de praktijk over Sleutelmail, een beveiligde mailapplicatie. Om berichten te openen, dient u zich daarvoor eenmalig (kosteloos) te registreren, wat alleen mogelijk is na ontvangst van een beveiligd mailbericht van de praktijk. De praktijk bewaart uw mailberichten niet na gebruik.

Geven mijngezondheid.net en Sleutelmail onoverkomelijke problemen, dan accepteert de praktijk het gebruik van de ‘gewone’ mail, maar alleen voor niet-medische gegevens zoals afspraken en alleen als TLS[1] door uw provider is aangezet. Houd er rekening mee dat uw provider zoals Google (Gmail) en Microsoft (bijv. Hotmail) kan meekijken met de berichtinhoud en informatie daaruit toevoegt aan het ‘profile’ dat de provider van u bijhoudt.

Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Als u een wachtwoord kiest, zorg dan dat dit niet gemakkelijk te raden is. Een wachtwoord wordt veiliger als het een lang wachtwoord is, bijvoorbeeld een zin, en als er verschillende soorten tekens in staan.

Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt. Zet bijvoorbeeld een wachtwoord op uw telefoon of tablet (een pincode is ook goed maar minder sterk dan een wachtwoord).

Versie 12-11-2019

[1] TLS geeft een veilige mailverbinding tussen de praktijk en uw mailbox. U kunt zelf checken of uw mail voorzien is van TLS door te klikken op de link https://www.checktls.com/TestReceiver en hier uw mailadres in te vullen. Als u 90% of hoger scoort, dan is de verbinding voldoende veilig.

Alphen op één Lijn

Stichting Samenwerkende Eerstelijn Prelude (SSEP) is een Geïntegreerd Eerstelijns Samenwerkingsverband (GES). Hierin werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijns zorgverleners samen om u te voorzien van de best mogelijke zorg. Dat noemen we multidisciplinaire zorg.

Deze samenwerking heeft veel voordelen voor onze patiënten. Het betekent bijvoorbeeld dat patiënten met een chronische aandoening niet langer bij verschillende zorgverleners steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen. Binnen een GES delen de zorgverleners de patiëntgegevens in één computerprogramma en bespreken met regelmaat de voortgang. Er ontstaat een gezamenlijk behandelplan, op maat gesneden voor iedere patiënt.

alphen op een lijnAls GES werken we ook samen met vier andere GES’en binnen Alphen Op Eén Lijn (AOEL). Dit samenwerkingsverband is in het leven geroepen om elkaar te ondersteunen bij het uitvoeren van de multidisciplinaire zorg voor patiënten met een chronische aandoening.

We maken gebruik van dezelfde zorgprogramma’s. Dat zijn programma’s waarin de werkafspraken over de zorg voor mensen met een chronische aandoening zijn vastgelegd. Dat zorgt er voor dat alle patiënten overal dezelfde zorg krijgen. Daarnaast werken we samen aan ICT-oplossingen waarmee we u in de toekomst eenvoudiger en sneller kunnen helpen. Ook het gezondheidsmagazine BETER is binnen dit samenwerkingsverband tot stand gekomen.

Vanuit AOEL werken we ook samen met andere zorgaanbieders, de gemeente en zorgverzekeraar(s).

Kortom AOEL ondersteunt daar waar nodig de aangesloten eerstelijns zorgverleners om te komen tot een effectief samenwerkende organisatie waarin de patiënt centraal staat.

Website AOEL

Vaak gestelde vragen

1. Wie nemen deel aan AOEL?

 • SSGD: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg
 • SSEP: Stichting Samenwerkende Eerstelijn Prelude
 • SSGL: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
 • SGHC: Stichting GEZ Het Centrum
 • MedZorg SSGPA: MedZorg Stichting Samenwerkingsverband GES Partners Alphen aan den Rijn

Naast de samenwerkende apotheken Rijn en Gouwe en de Stichting Alphense Fysiotherapeuten welke vallen onder bovenstaande samenwerkingsverbanden wordt samengewerkt met diverse andere zorgverleners. Klik hier om te zien om welke zorgverleners het gaat.

2. Met wie werkt AOEL samen?

Samenwerking in groter verband
AOEL vertegenwoordigt haar leden bij verschillende instanties. Er is overleg met de gemeente, de verzekeraars en verschillende kennisorganisaties. Daarnaast zijn we in gesprek met de thuiszorg, GGZ en Tom in de Buurt. Natuurlijk wordt er ook overlegd en samengewerkt met de tweedelijnszorg, met name het Alrijne Ziekenhuis en Rivierduinen.

3. Wat is eerstelijnszorg?

Eerstelijnszorg is de zorg waar u direct toegang toe heeft, zonder verwijzing. Onder eerstelijnszorg vallen de:

 • huisarts
 • apotheker
 • fysiotherapeut
 • diëtist
 • thuiszorg (wel indicatie nodig)
 • tandarts
 • maatschappelijk werker
 • oefentherapeut

4. Wat is een zorgprogramma?

Zorgprogramma’s voor een eenduidige behandeling
Patiënten met een chronische aandoening zijn gebaat bij een goede samenwerking tussen hun zorgverleners. Het delen van informatie en expertise en het onderling afstemmen van de verschillende behandelstappen kunnen het leven van een patiënt een stuk makkelijker maken.

AOEL gebruikt daarom zorgprogramma’s bedacht door Knooppunt Ketenzorg, waarin de werkafspraken rond de zorg voor mensen met een chronische aandoening zijn vastgelegd. Op dit moment zijn er zorgprogramma’s voor:

 • Diabetes Mellitus type 2
 • COPD
 • Hart- en vaatziekten (ook wel CVRM genoemd)
 • Astma
 • Angst- en Stemmingsstoornissen
 • Hartfalen
 • Complexe ouderenzorg

Niet alle zorgprogramma’s worden nu al door alle GES’en uitgevoerd. Sommige programma’s worden in de loop van de tijd uitgerold. Een zorgprogramma is altijd gebaseerd op de zorgstandaarden van de eigen beroepsgroep en wensen van de patiënt. AOEL biedt deze multidisciplinaire zorg aan in directe samenwerking met de zorgverzekeraar(s). Hier leest u meer over de zorgprogramma’s van AOEL.

Zorgprogramma's AOEL  Zorgprogramma's Knooppunt Ketenzorg

5. Wat kan een patiënt zelf bijdragen aan goede zorg?

Zelfmanagement is de manier waarop een patiënt zelf bijdraagt aan de zorg voor zijn ziekte. Het is een belangrijke factor bij het omgaan met een chronische aandoening. Patiënten met diabetes type 2, COPD en hart- en vaataandoeningen kunnen met hun leefpatroon een grote invloed uitoefenen op het verloop van de aandoening. Daarom organiseert AOEL binnen een aantal zorgprogramma’s cursussen.

Bijvoorbeeld de PRISMA-cursus. PRISMA staat voor ‘PRo-actieve Interdisciplinaire Self MAnagement educatie’.  Het is een voorlichtingsprogramma dat patiënten ondersteunt in hun kennis over hun aandoening en het zelf bijdragen aan effectieve zorg. Op dit moment zijn er PRISMA-cursussen voor Diabetes Mellitus type 2 patiënten en patiënten met hart- en vaataandoeningen.

Voor mensen met COPD is er het DISCO-voorlichtingsprogramma, DISCO staat voor: Dynamische Interdisciplinaire Selfmanagement COPD educatie.

Heeft u interesse in één van deze cursussen, valt u onder één van bovenstaande doelgroepen en wordt u behandeld door een huisarts die is aangesloten bij AOEL, geef u dan op voor één van deze cursussen. De data voor vindt u op de pagina's van de cursussen. Zit er geen geschikte datum voor u bij? Dan is het mogelijk u aan te melden bij één van de andere GESsen. Overleg hierover met uw behandelend huisarts of praktijkondersteuner.

6. Wat is een Multi Disciplinair overleg (MDO)?

Het MDO is bedoeld voor patiënten met een chronische aandoening. In een MDO kunt u samen met uw verschillende zorgverleners praten over uw gezondheidssituatie en behandelplan. Uw huisarts en praktijkondersteuner en - indien nodig of wenselijk - de apotheker, fysiotherapeut en diëtiste zijn bij dit overleg aanwezig. Het overleg is bedoeld om samen met u te onderzoeken of er iets in uw behandeling veranderd of aangepast kan worden en u te helpen uw gezondheidsdoelen te halen. Heeft u interesse in een MDO of wilt u hier meer over weten, bespreek dit dan met uw huisarts of praktijkverpleegkundige. 

7. Wat doen cliëntenpanels?

Door het luisteren naar ervaringen en wensen van patiënten krijgen zorgverleners een beter beeld van wat er nodig is. Als lid van een cliëntenpanel oefent u dus invloed uit op de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Een cliëntenpanel komt een aantal keer per jaar bijeen voor overleg. Zij discussiëren over een vraag of een stelling. Dat kan gaan over de informatie die patiënten ontvangen, de voorzieningen, de kwaliteit van de zorg, de samenwerking enzovoort. Zo verbeteren we het beleid van de GES. Heeft u ook interesse om deel te nemen aan een cliëntenpanel meldt u dan aan bij uw huisarts of praktijkondersteuner.

8. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wilt u meer weten over deze nieuwe wet klik dan hier.

9. Magazine BETER

BETER magazine is een digitale en gedrukte uitgave van AOEL, waarin u meer kunt lezen over ziekte en gezondheid en wat Alphen op één Lijn u allemaal te bieden heeft.

Bekijk laatste editie  Archief

Cookiewetgeving

Het gebruik van cookies op onze website

Tijdens een bezoek aan onze website worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder treft een u korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat er mee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke (externe) websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot leggen wij kort uit wat u kunt doen als u liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.

Wat zijn cookies

Cookies zijn klein tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via uw browser op het opslagmedium van uw computer worden opgeslagen.

Hoe werken cookies

Er zijn grofweg twee typen cookies te onderscheiden. Cookies die zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website, de zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens, een gekozen (taal)instelling of geplaatste bestellingen. Functionele cookies zijn het type cookies die veel gemak bieden, met name bij het gebruik van websites die u vaker bezoekt.
Naast deze functionele cookies kennen we nog een tweede type cookies. Deze cookies analyseren (anoniem) uw surfgedrag en worden veelal gebruikt om uw bezoek op een website te analyseren (aantallen bezochte pagina’s, klikpatronen, browsergebruik etc). Deze cookies brengen voordelen voor u mee. Wij gebruiken dit soort cookies NIET voor advertentiedoeleinden.

Beleid met betrekking tot inzet cookies

Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij inzetten primair zijn bedoeld om op hoofdlijnen uw surfgedrag vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren uw surfgedrag dus niet op individueel niveau en verzamelen dan ook geen persoonsgegevens.

Wel wordt op onze website gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden — waaronder een aantal social media plug-ins (bv. Facebook, Google+, Twitter e.a.). Deze diensten en plug-ins worden onder andere ingezet voor het delen van content op andere sociale platformen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Uw privacy dient hierbij uiteraard zoveel mogelijk te worden beschermd. Welke diensten en social media plug-ins van derden er precies worden ingezet op onze websites, staat in bovenstaand overzicht beschreven.

Dit cookiebeleid is overigens alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken geen gebruik van en hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

Liever geen cookies toestaan?

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het ‘Help’-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.

Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van al onze diensten.

Huisartsenpraktijk

 • Vooraanzicht
 • GroepsfotoOK
 • wachtkamer

Huisartsenpraktijk Prelude is een praktijk van zeven huisartspraktijken, gevestigd in een modern en goed geoutilleerd pand aan de Preludeweg te Alphen aan den Rijn. Wij willen optimaal georganiseerde huisartsgeneeskundige zorg van hoge kwaliteit verlenen aan de bij onze praktijk ingeschreven patiënten en eventuele passanten. Wij doen zo veel mogelijk onderzoek en behandeling in onze praktijk, zoals gehoortesten, half uur bloeddrukmetingen, oogonderzoek, onderzoek van moedervlekken, echografie, onderzoek naar hartritmestoornissen en ECG, sterilisatie van de man en reizigersvaccinaties. Daarnaast kunt u op afspraak (vanwege de coronamaatregelen is het NIET mogelijk zonder afspraak op werkdagen tussen 08.00-11.30 uur) op de praktijk uw bloed laten prikken. In ons pand zijn onder andere een apotheker, een psycholoog en een diëtiste werkzaam.

Ondanks het grote aantal huisartsen, praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners en assistenten dat werkzaam is in Prelude, kunt u rekenen op een vertrouwde en persoonlijke sfeer.

Prelude is nauw verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Leiden. Dit betekent dat wij regelmatig deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Omdat wij het belangrijk vinden dat er voldoende huisartsen en andere medewerkers worden opgeleid, werken ook artsen- en huisartsen-in-opleiding en stagiaires van de opleidingen tot doktersassistente, praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige in onze praktijk.